1. Bendrosios nuostatos

1.1 UAB „Solregis“ („Bendrovė“)  saugo ir gerbia savo klientų („Asmenys“) privatumą.

Šios Pirkimo – Pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir Pardavėjo (toliau – “Pardavėjas”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes įmonės UAB „Solregis“ elektroninėje parduotuvėje.

1.2 Ši privatumo politika, kartu su dokumentais, nurodytais šioje politikoje ir Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 („Reglamentas“), numato pagrindus, kuriais Bendrovė kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka apie Asmenis arba kuriuos Bendrovei  suteikia patys Asmenys („Politika“). Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti šią Politiką, tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.

1.3 Ši Politika taikoma visiems Asmenims, įskaitant ir Asmenis, kurie nėra tiesioginiai Bendrovės klientai, besilankantys jos svetainėje ar kreipiasi į ją telefonu ar elektroniniu paštu.

1.4 Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydo, bet kurį Bendrovės atstovų, partnerių ar optikos parduotuvių darbuotojų pateiktą dokumentą, formą bei blanką pažymėdami, kad sutinka su Pirkimo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.

1.5 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo („ADTAĮ“) tikslais, duomenų valdytoju yra laikoma:

1.5.1 UAB „Solregis“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 179484332, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 20-4, Tauragė. Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, identifikavimo kodas – 179484332, įregistravimo data: 2018 m. kovo 28 d.

 

 1. Informacija, kurią Bendrovė renka apie asmenis

2.1 Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie Asmenis:
(a) informaciją, kurią Asmenys nurodo pildydami naujienlaiškio, skundų, kontaktų ir pareiškimo formas šioje svetainėje, adresu https://www.glasseson.lt („Svetainė“). Ši informacija apima informaciją, teikiamą pildant prašymo formą, teikiant skundą, prenumeruojant naujienas, siunčiant pranešimus per kontaktų formą ar kreipiantis dėl papildomų paslaugų suteikimo ar pranešant apie elektroninės parduotuvės sutrikimus. Bendrovė taip pat gali paprašyti užpildyti tam tikras formas, tam, kad Asmuo galėtų dalyvauti Bendrovės  organizuojamuose konkursuose, akcijose bei žaidimuose;
(b) visas susirašinėjimas tarp Asmenų ir Bendrovės (tiek Svetainėje, tiek el. paštu);
(c) duomenys apie Asmenų naršymo svetainėje istoriją ir su tuo susijusius duomenis;
(d) Asmenų IP adresai.
2.2 Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik Politikos 4 dalyje numatytais atvejais 6 dalyje numatytais tikslais.
2.3 Asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos arba Asmens paskutinio pirkimo Svetainėje dienos.
2.4 Asmenų, pateikusių Svetainėje nurodytos formos užklausą, duomenys saugomi 1 (vienerius) metus) nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).
2.5 Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – 5 (penkeri) metai nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos, o jeigu Asmuo nėra prisiregistravęs elektroninėje parduotuvėje – 5 (penkeri) metai nuo tokių duomenų pateikimo dienos.

 

 1. Slapukai

Bendrovės interneto svetainė naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti Asmenis nuo kitų elektroninės parduotuvės naudotojų. Tokiu būdu Bendrovė gali užtikrinti malonesnę patirtį Asmenims, naršantiems Svetainėje bei tobulinti pačią Svetainę. Išsamesnė informacija apie naudojamus slapukus bei jų naudojimo tikslus pateikiama čia.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo atvejai

Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:

(a) Asmuo, naudodamasis Bendrovės Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis, suteikia Bendrovei informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro Asmens subjekto sutikimo);

(b) Asmuo duoda sutikimą;

(c) sudaroma arba vykdoma sutartis su Bendrove, kai viena iš šalių yra Asmuo;

(d) siekiama apsaugoti Asmens esminius interesus;

(e) juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei Asmens interesai nėra svarbesni.

 

 1. Asmenų duomenų saugojimas

5.1 Duomenys, kuriuos Bendrovė renka iš Asmenų gali būti perduodami ir laikomi teritorijose, esančiose už Europos Ekonominės Erdvės („EEE“). Jie taip pat gali būti tvarkomi personalo, esančio už EEE ribų, kuris yra Bendrovės ar vieno iš Bendrovės tiekėjų darbuotojais. Toks personalas, įskaitant, bet neapsiribojant, gali būti susijęs su Asmenų užsakymų įvykdymu, Asmenų mokėjimo duomenų tvarkymu bei pagalbinių paslaugų vykdymu. Teikdami savo asmens duomenis, Asmenys sutinka su šiuo perdavimu, laikymu bei tvarkymu. Bendrovė imsis visų protingai įmanomų priemonių tam, kad užtikrintų, jog Asmenų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Politikos nuostatų.
5.2 Visi Asmenų teikiami duomenys yra saugiai laikomi Bendrovės  serveriuose ir fiziniuose dokumentuose.
5.3 Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Asmens pateiktų Asmens duomenų teisingumo, Bendrovė turi teisę sustabdyti šio Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.
5.4 Nuo duomenų gavimo momento, Bendrovė taiko itin griežtas Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

 

 1. Asmenų duomenų naudojimas

6.1 Bendrovė naudoja Asmenų duomenis, tam, kad:

(a) užtikrintų, jog Svetainės turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Asmenims būdu;

(b) suteiktų Asmenims informaciją, prekes ar paslaugas, kurių Asmenys pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Asmenis tuo atveju, jeigu Asmenys yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;

(c) galėtų įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartis, sudarytas su Asmenimis, įskaitant, bet neapsiribojant Asmens ir jo atstovų (kurių sutikimus Asmuo yra gavęs) duomenų teikimą Bendrovės pasirinktiems bankams, verslo santykių atvejus;

(d) būtų sudaryta galimybė Asmenims naudotis interaktyviomis elektroninės parduotuvės funkcijomis, jeigu Asmenys to pageidauja;

(e) Asmenys būtų informuoti apie Bendrovės teikiamų paslaugų pakeitimus.

6.2 Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis prekių pardavimo metu, Bendrovė gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, SMS žinutėmis) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys. Tuo atveju, jeigu Asmuo nenori gauti tokių pasiūlymų, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pasiūlymų atsisakymą elektroniniu paštu info@glasseson.lt. arba paspausdamas naujienlaiškio atisakymo nuorodą bet kuriame Asmeniui jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

6.3 Asmenims, kurie nėra suteikę savo kontaktinių duomenų prekių pardavimo metu, Bendrovės pasiūlymai elektroninėmis priemonėmis bus siunčiami tik tuo atveju, jeigu Asmenys yra aiškiai davę sutikimą tokiam jų duomenų tvarkymui.

6.4 Bendrovė tai pat naudoja Asmenų, įsigijusių prekes, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Bendrovės klientų pasitenkinimą Bendrovės veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant Bendrovės veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslus siunčiamus pranešimus ir parduotuvėse pateikiamas anketas yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu Asmuo nenori gauti tokių pranešimų, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pranešimų ar anketų  atsisakymą elektroniniu paštu info@optikospasaulis.lt arba paspausdamas naujienlaiškio atisakymo nuorodą bet kuriame Asmeniui jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

 

 1. Informacijos atskleidimas

7.1 Bendrovė turi teisę atskleisti Asmenų duomenis bet kuriai Bendrovės grupės bendrovei, įskaitant, bet neapsiribojant Bendrovės dukterines bendroves, galutinę kontroliuojančią bendrovę ir jos dukterines bendroves, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje.
7.2 Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims:
(a) ketinant parduoti Bendrovę veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Asmenų duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
(b) pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims. Tokiu atveju Asmenų duomenys yra laikomi viena iš parduodamo turto rūšių;
(c) jeigu toks perdavimas ar dalijimasis Asmenų duomenimis yra būtinas laikantis teisės aktų reikalavimų, ar būtinas taikant ar vykdant pirkimo taisykles ir visas kitas sutartis ir susitarimus, taip pat Bendrovės, jos klientų bei kitų asmenų teisių, turto ir saugumo užtikrinimui.

 

 1. Asmenų teisės

8.1 Asmenys turi teisę kreiptis į Bendrovę ir atsisakyti jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei rinkodaros tyrimų tikslais. Bendrovė informuoja Asmenis (prieš rinkdama duomenis) apie galimą jų naudojimą tiesioginės rinkodaros tikslais arba galimą jų atskleidimą tretiesiems asmenims.
8.2 Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti savo duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ar rinkodaros tyrimų tikslais, Asmuo pasirašomuose dokumentuose, prašymuose ir formose, privalo pažymėti žymimąjį langelį ar kitaip pažymėti dokumente apie atsisakymą. Jei Bendrovė jau tvarko Asmens duomenis, jis gali informuoti el. paštu info@glasseson.lt. arba paspausti naujienlaiškio atisakymo nuorodą, bet kuriame Asmeniui jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.
8.3 Bendrovės elektroninėje parduotuvėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Asmenys patenka, rinkdamiesi nuorodos elektroninėje parduotuvėje, turi savo privatumo politikas ir Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Asmenims susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo asmeninius duomenis.
8.4 Asmenys turi teisę:
(a) būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą;
(b) pateikę užklausą Bendrovei, elektroninio pašto adresu info@glasseson.lt. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienerius) metus. Informacija Asmenims pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Asmenų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Asmeniui 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus;
(c) pateikus užklausą el. paštu info@glasseson.lt. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmenų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Asmuo nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Bendrovė nedelsiant praneša Asmeniui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
8.5 Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

 

 1. Politikos pakeitimai

Bet kokie šios Politikos pakeitimai bus pateikiami šioje Politikoje ir, tam tikrais atvejais, apie juos Asmenys bus informuojami elektroniniu paštu.

 

 1. Prekių pristatymas

10.1. Prekes pristato Bendrovė arba Bendrovės įgaliotas atstovas.
10.2. Pirkėjui pastebėjus siuntos pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje.
10.3. Apie tai, kada tiksliai prekė bus pristatyta, Pirkėjas informuojamas telefonu. Jei telefonu su pirkėju susisiekti nepavyksta, prekė neišvengiamai pristatoma nurodytu adresu.
10.4. Pristatymas nevykdomas savaitgaliais ir švenčių dienomis. Taip pat, pristatymas nevykdomas į Kuršių Neriją.
10.5. Prekių pristatymo metu, pirkėjas, kartu su www.glasseson.lt įgaliotu atstovu – kurjeriu, privalo patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pasirašius, laikoma, kad siuntos būklė pirkėją tenkina. Tuo metu, kai pirkėjas nėra patenkintas siuntos būkle, jis turi surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą ir jį pateikti prekę atvežusiam kurjerio atstovui.

 

 1. Prekių grąžinimas

Klientas turi teisę grąžinti prekes per 14 dienų nuo prekių gavimo.

11.1 Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nepažeistoje ir neatidarytoje originalioje pakuotėje. Pakuotės atidarymu laikomas ir pakuotės plėvelės pažeidimas ar pašalinimas.

11.2 Informuoti Solregis, UAB apie sutarties atsisakymą Administratoriaus elektroninio pašto adresu info@glasseson.lt pateikiant laisvos formos pasirašytą prašymą, kuriame išdėstytas Pirkėjo sprendimas atsisakyti sutarties; ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, perduoti Pardavėjui Prekes kartu su Prekių pirkimo dokumentu (mokėjimo pavedimo kopija ir (arba) PVM sąskaita faktūra) bei kitais priklausančiais dokumentais. Įprastas prekių grąžinimo išlaidas apmoka Klientas iki tokios sumos, kuri atitinka 10€, išskyrus atvejus, kai grąžinamos prekės, kurios neatitiko užsakyme nurodytų prekių. Transporto išlaidos negrąžinamos.

11.3 Grąžinamas prekes, jei pageidaujama, galima pakeisti naujomis prekėmis iš glasses on e-parduotuvės gaminių asortimento. Keičiamų prekių pristatymo transporto išlaidas apmoka Klientas.

11.4 Solregis, UAB perveda už prekių grąžinimą sumokėtą sumą Klientui per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties atšaukimo gavimo ir su sąlyga, kad per tą laiką grąžinamos prekės pasiekė Solregis, UAB. Pinigai pervedami į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas į Solregis, UAB. Reikalavimų neatitinkančių prekių grąžinimo atveju, Solregis, UAB grąžina už prekes sumokėtą sumą ir transporto išlaidas.

11.5 Jei grąžinama prekė sugadinta dėl aplinkybių, kurios yra susijusios ne su UAB Solregis, o su prekės naudojimu ne pagal paskirtį arba su kitomis aplinkybėmis (pavyzdžiui, pakuotė pažeista), Solregis, UAB pasilieka teisę atskaityti prekės vertę sumažinusią sumą nuo grąžintinos sumos.

 

12. Atsiskaitymo būdai

Perkant el. parduotuvėje glasseson.lt, atsiskaityti galėsite Jums patogiausiu būdu:

12.1  grynaisiais pinigais – atsiskaitykite kurjeriui grynaisiais pinigais prekių pristatymo, Jūsų nurodytu adresu, metu. Šiai paslaugai taikomas 1.00 € pinigų surinkimo mokestis. Pasirinkus šį atsiskaitymo būdą, prašome turėti tikslią pinigų sumą be grąžos;

12.2 banko kortele – atsiskaitykite kurjerui kortele prekių pristatymo metu.

12.3 banko pavedimu (pagal išankstinę sąskaitą) – gaukite sąskaitą apmokėjimui el. paštu, patvirtinę savo užsakymą mūsų el. parduotuvėje. Pavedimą galėsite padaryti pagal atsiųsta sąskaitą. Jūsų užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus mokėjimą;

12.4 naudojantis el. bankininkyste (Paysera) – patvirtinę užsakymą mūsų el. parduotuvėje, būsite nukreipti į Jūsų pasirinkto banko elektroninę sistemą, kuriai duomenys apie reikiamą mokėti sumą bus perduoti automatiškai. Suveskite reikalingą informaciją ir patvirtinkite mokėjimą. Jūsų užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus mokėjimą;

12.5 pirkimas išsimokėtinai (GFLizingas) – prekes galėsite įsigyti naudojantis General Financing paslaugomis. Daugiau informacijos apie prekių įsigijimo sąlygas rasite čia.

 

 1. Parduotuvės adresas, buveinės adresas ir klientų aptarnavimo kontaktai

13.1. Parduotuvės adresas:

glasses on

Vokiečių g. 9, Vilnius, LT-01130

+37063360123

13.2 Buveinės adresas:

Solregis, UAB

Dariaus ir Girėno g. 20-4

LT-72252 Tauragė

Įmonės kodas: 179484332

PVM mokėtojo kodas: LT794843314

13.3. Klientų aptarnavimo kontaktai:

Konsultacija darbo dienomis nuo 10:00 iki 19:00 val.

Asmenų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@glasseson.lt.